Competències del Gabinet

DRETS DE SOCIETATS

 • Constitució de societats mercantils en el Principat d’Andorra.
 • Anàlisis de l’activitat projectada i determinació del tipus de societat que revesteix el major interès pels nostres clients.
 • Anàlisis de l’activitat projectada
 • Determinació del tipus de societat que revesteix el major interès per cada un dels nostres clients.
 • Elecció de la forma i l’estructura de la societat mercantil a constituir.
 • Redacció dels estatuts i redacció dels primers contractes al inici de l’activitat mercantil de la societat en constitució (contractes d’arrendament, contractes laborals entre altres).
 • Estudis jurídics i fiscals.
 • Compra i venda de societats.
 • Contractes de traspassos i contractes accessoris, promeses de compra i venda.
 • Redacció d’acords de cooperació.
 • Assistència jurídica diversa a les societats constituïdes.
 • Augment i reducció de capital.
 • Fusions, transformacions.
 • Secretariat jurídic (redacció de actes, de juntes generals y actes jurídics diversos).
 • Redacció de contractes d’arrendament i tot tipus de contractes.

DRET FISCAL

 • Assessorament en dret fiscal tant per persones físiques com persones jurídiques.

DRET ADMINISTRATIU

 • Contenciós. Tramitació en l’obtenció de la residencia en el Principat d’Andorra.
 • Gestions vàries

DRET IMMOBILIARI

 • Assessorament per l’adquisició i transmissió de bens immobles en el Principat d’Andorra i, ocasionalment, venda de bens immobles

DRET LABORAL.

 • Redacció de contractes de Treball
 • Contenciós laboral

DRET MATRIMONIAL

 • Separació/divorci/adopcions
 • Contenciós matrimonial

DRET PENAL

 • Contenciós
 • Defensa dels interessos del client davant la jurisdicció penal del Principat d’Andorra

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

 • El nostre gabinet s’encarrega de la defensa dels clients davant de les Institucions administratives, instàncies judicials ordinàries i extraordinàries del Principat d’Andorra

CONTENCIÓS CIVIL

 • Tramitació de tot tipus de procediments civils davant els tribunals del Principat, tant en primera com en segona instància

CONSTITUCIONAL

 • Recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional i demandes contra l’estat andorrà davant el TEDH.

Els nostres honoraris

Els honoraris del gabinet son lliurement convinguts entre l’advocat i el client.

Els honoraris son objecte de valoració tenint en compte la dificultat del assumpte, el temps esmerçat, la importància del dossier, la urgència així com el resultat obtingut. La tarifa horària en el supòsit que no es pactin honoraris per escrit es de DOS CIENTOS EUROS (200 Eur) per hora, impostos i despeses no incloses.

A petició del gabinet o del client pot ésser pactat un conveni de honoraris. Les despeses son carregats en funció de cada client (despeses en telecomunicacions, desplaçaments, fotocopies entre altres). Una factura detallada es tramesa al client al final del dossier. El nostre despatx també acostuma a sol·licitar provisions de fons. Habitualment, les provisions de fons es sol·liciten com a pagament acompte dels nostres honoraris professionals i/o per atendre despeses varies inherents al dossier.