FISCALITAT
D'ANDORRA

IMPOSTOS DIRECTES

El Principat d’Andorra s’ha dotat recentment d’un sistema impositiu directe que grava les rendes de les persones físiques així com els beneficis dels negocis i de les societats. També s’ha creat un altre tribut que grava les plusvàlues sobre els bens immobles.

El Principat no ha establert cap tribut directe que gravi les grans fortunes, ni les successions, ni les donacions ni per extensió el patrimoni immobiliari a excepció feta del tribut que grava les plusvàlues sobre els bens immobles.

IMPOSTOS INDIRECTES

El Principat d’Andorra s’ha dotat des de fa anys d’un sistema d’imposició indirecta.

Els principals tributs indirectes son l’impost general indirecte (IGI) que grava la entrega de bens, de serveis i les exportacions i l’impost de transmissions patrimonials indirecte (ITP). La resta d’ impostos son impostos locals.

DRETS DUANERS A L’IMPORTACIÓ

Des de la aplicació de la firma del acord de la unió duanera amb la Unió Europea, el govern andorrà comparteix amb la Unió la mateixa tarifa duanera comú i la recaptació es realitza directament per la duana andorrana a països tercers a la Comunitat Europea sempre i quan dites mercaderies no s’hagin posat en règim de lliure pràctica en territori comunitari.

S’ha de posar de relleu que també es d’aplicació al Principat d’Andorra el règim de trànsit comunitari extern (T1) e interior (T2), així com certs règims econòmics duaners com el dipòsit duaner o el perfeccionament actiu així com l’existència de certes derogacions a favor del Principat d’ Andorra en matèria d’importació tèxtil procedent de països tercers procedents de la Unió Europea.