ESTAT I
FISCALITAT

IMPOSTOS DIRECTES: El Principat d’Andorra s’ha dotat recentment d’un sistema impositiu directe que grava les rendes de les persones físiques així com els beneficis dels negocis i de les societats. També s’ha creat un altre tribut que grava les plusvàlues sobre els bens immobles. El Principat no ha establert cap tribut directe que gravi les grans fortunes, ni les successions, ni les donacions ni per extensió el patrimoni immobiliari a excepció feta del tribut que grava les plusvàlues sobre els bens immobles.

IMPOSTOS INDIRECTES: El Principat d’Andorra s’ha dotat des de fa anys d’un sistema d’imposició indirecta. Els principals tributs indirectes son l’impost general indirecte (IGI) que grava la entrega de bens, de serveis i les exportacions i l’impost de transmissions patrimonials indirecte (ITP). La resta d’ impostos son impostos locals.

csa ilustration1

EL GABINET

Csa advocats en el principat d'andorra

GABINET
HONORARIS

Els honoraris del gabinet son lliurement convinguts entre l’advocat i el client.

Els honoraris son objecte de valoració tenint en compte la dificultat del assumpte, el temps esmerçat, la importància del dossier, la urgència així com el resultat obtingut. La tarifa horària en el supòsit que no es pactin honoraris per escrit es de DOS CIENTOS EUROS (200 Eur) per hora, impostos i despeses no incloses.

csa ilustration3